Privatumo politika ir platformos Forest2p4b.com naudojimo taisyklės

 

Privatumo Politika

2P4B, UAB, į. k 305527301buveinės adresas V. Nagevičiaus  g. 3 Vilnius, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Duomenų valdytojo valdomoje bendrovėje ir naudojantis augalų pardavinėjimo, registravimo, priežiūros ir valdymo platforma (toliau – Platforma). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius Platformoje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate ar kurią iš Platformos versijų lankote.

Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Platformą sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti šioje Platformoje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Platformoje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Platformą. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Jei esate asmuo jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų naudodamasis Platforma, patvirtinate, kad turite savo tėvų, arba kitų teisėtų globėjų pritarimą.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo ar Atstovas besidomintis Duomenų valdytojo Platformoje teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Klientas – asmuo besinaudojantis ar ketinantis naudotis Duomenų valdytojo Platformoje teikiamomis paslaugomis, įsigyjantis ar ketinantis įsigyti augalų, dalyvauti organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas, Klientas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Skambinantysis telefonu – asmuo, skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo Platformoje teikiamų paslaugų ir/ar kitais klausimais.

Duomenų valdytojas rinkdamas asmens duomenis laikosi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Duomenų valdytojo 2P4B augalų pardavimo, registravimo, priežiūros ir valdymo platformos naudojimo taisyklėse, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Platformą.

Jeigu jūs lankotės mūsų Platformoje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis.

 

Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos vykdymo tikslais 

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją dėl paslaugų užsakymo ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

Vardas;

Pavardė;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

Besikreipiančiųjų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys konsultacijos, užklausos pateikimo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Klientų asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Klientų asmens duomenis:

Vardas;

Pavardė;

Gimimo data;

Asmens kodas;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

Adresas;

Mokėjimo suma (elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys);

Kita informacija susijusi su teikiamomis paslaugomis.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų, vykdant sutartį su Klientu, ar/ir iš kitų trečiųjų asmenų, turinčių ryšių su Duomenų subjektu.

Klientų asmens duomenys gali būti perduodami Klientams, kitiems duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungoje ir už Europos ekonominės erdvės ribų tik tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas yra būtinas Kliento ir Duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti ar ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Duomenų subjekto prašymu įgyvendinti.

Mes įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);

Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz., buhalterines paslaugas teikianti įmonė, pašto pristatymus teikiančios (kurjerių) įmonės, IT paslaugas teikianti įmonė). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

 

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:

Vardas;

Pavardė;

Telefono numeris;

El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

Parašydamas el. paštu info@2p4b.lt arba paskambindamas telefonu tel: +370 63804352.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

Asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

Vardas;

Pavardė;

Nuotraukos;

Telefonas;

El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą), nuotrauką.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai:

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos įvykdymo tikslais 3 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas
Klientų asmens duomenų tvarkymas aukciono organizavimo tikslu Sutarties (paraiškos) galiojimo metu ir 10 metų po sutarties (paraiškos) pasibaigimo
Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais vykdymo tikslu Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais 1 metai nuo žaidimų, akcijų, konkursų įvykdymo dienos
Kandidatų Asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais 4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas

 

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.

 

 

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;

Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui el. paštu: info@2p4b.com

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

 

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 

Slapuko pavadinimas Aprašymas/

Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas Galiojimo laikas

 

Naudojami duomenys
act Puslapio įskiepio taisyklingam atvaizdavimui 2019 m. sausio 12 d. Pasibaigus naršymo sesijai
__cfduid

 

Gyvų pokalbių įskiepio funkcionalumui 2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis 2019 m. gegužės 3 d., penktadienis
_ga

 

duomenų rinkimui pasinaudojant Google Analytics 2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis 2021 m. sausio 11 d., pirmadienis

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Platforma ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

 

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 

Telefonu: +370 638 04352

El. paštu: info@2p4b.com

Atnaujinta 2021-05-03

 

Platformos Forest2p4b.com naudojimo taisyklės

 

  1. Sąvokos

Klientas – tai Platformoje užsiregistravęs fizinis asmuo. Klientas platformoje gali atlikti įvairius veiksmus, sukuriančius teisines pasekmes – Pirkti turtą, užsakyti siūlomas paslaugas ir/ar atlikti kitus veiksmus.

Operatorius – 2P4B UAB, juridinio asmens kodas 305527301, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva.

Platforma – tai informacinė pardavimo ir registravimo sistema, skirta pirkti, užsakyti ir stebėti miškus augančius įmonės UAB 2P4B sklypuose. Platformoje taip pat pateikiama išsami ir atnaujinama informacija kaip miškai sugeria CO2, kaip yra prižiūrimi ir kaip kinta kiti miško medžių parametrai. Platforma taip pat suteikia galimybes užsakyti papildomas paslaugas.

Taisyklės – tai šios forest2P4B.com miško turto pirkimo ir valdymo platformos naudojimo taisyklės, kurios taikomos Klientams bei Savininkams, perkant, užsisakant ir vykdant medžių valdymo paslaugas, atliekant kitus veiksmus Platformoje.

Miško paslaugos – tai su miško priežiūra, stebėjimu, valdymu ir kita veikla susijusios paslaugos, kurias Platformoje siūlo ir teikia Operatorius arba Operatoriaus pasirinktas partneris.

Savininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso įsigyti, arba padovanoti medžiai augantys Operatoriaus valdomuose sklypuose.

Turtas – Operatoriaus valdomame sklype auginami tiksliniai medžiai, jų mediena ir teisės į sugeriama CO2.

Turto vienetas – Tai viso Turto esančio sklype dalis, išreikšta aro dydžio vienetais. Pavyzdys: 1ha sklypą sudaro 100 arų, o jame iš viso yra 100 m3 medienos, vadinasi sklypą sudaro 100 turto vienetų ir viename vienete yra 1 m3 medienos.

 

  1. Bendrosios sąlygos

2.1. Platforma skirta Klientui įgyti, valdyti ir prižiūrėti platformoje įsigytą turtą, kuris kaupia CO2.

2.2. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas Klientui. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, visiems veiksmams ir Platformoje teikiamoms paslaugoms reglamentuoti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.

2.3. Taisyklės kartu su pasirašytomis sutartimis (jeigu tokiu yra), bei kita su Turtu susijusia ir Platformoje pateikta informacija/dokumentais sudaro visą susitarimą tarp Operatoriaus ir Kliento.

2.4. Klientas, patvirtindamas šias Taisykles aiškiai pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

 

  1. Turtas ir teisės į turto sugeriama CO2. Turto pirkimo ir priežiūros paslaugos.

 

3.1. Klientas siekiantis įsigyti ar įsigijęs turto naudojantis platforma forest2p4b.com, sukuria sutartinius santykius tarp Savininko ir Operatoriaus.

3.2. Klientas įsigyja Platformoje turto, kartu su jo priežiūra dešimčiai metų.

3.3 Praėjus 10 metų po turto įsigijimo, taikomi turto priežiūros mokesčiai.

3.2. Prižiūrint ir inventorizuojant turtą Operatorius savo nuožiūra gali pasitelkti trečiąsias šalis.

3.3. Konkretus siūlomas įsigyti, ar įsigytas turtas, kartu su priežiūra ir kainomis, Klientui pateikiamas Platformoje. Turto kainos ir vertės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, priklausomai nuo Turto įvertinimo rezultatų, Turto vertės pokyčių ar kitų aplinkybių.

3.4. Prižiūrint Turtą atliekami optimizavimo darbai.

Atliekant optimizavimo darbus gali sumažėti Savininkui priklausančiame turte esančių medžių kiekis. Plačiau skaitykite: (nuoroda i miško savininko elementorių 56pslp).

 

 

  1. Turto gražinimas

4.1 Gavus raštišką savininko prašymą gražinti turtą yra pradedama turto gražinimo procedūra.

4.2 Dešimties metų laikotarpiu (bet ne anksčiau nei 1 metai nuo įsigijimo) sugražinus turtą gražinami sumokėti pinigai, bet klientas negauna kompensacijos už turėto turto surinktą CO2 kiekį  ir bus nuskaičiuojami pinigai už turto priežiūrą.

4.3 Praėjus 10-70m metų po įsigijimo galima gražinti turtą ir iš operatoriaus gauti išmoką už kliento turto surinktą CO2 kiekį, prieš tai atsiskaičius už nesumokėtą (jeigu yra skola) turto priežiūra. Galimas išmokos dydis visada bus nurodytas kliento paskyroje Operatoriaus valdomoje Platformoje.

4.4 praėjus 71 metams ir daugiau turtas gali būti perparduodamas- žiūrėti punktą NR. 6.2

 

 

  1. Europos Sąjungos parama miškų veisimui

5.1 Operatorius veisdamas turtą savo sklypuose pretenduoja į Europos sąjungos paramą.

5.2 Operatorius gavęs parama prisiima visas susijusias prievoles ir atsakomybes.

5.3 Klientui įsigijusiam turto, kuris susijęs su ES parama, netaikomos jokios prievolės, ar atsakomybės susijusios su gautomis išmokomis iš nacionalinės mokėjimo agentūros.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1 Turto vienetai kuriuos klientas isigyja yra apskaičiuojami proporcingai nuo viso turto augančio konkrečiame Operatoriaus valdomame sklype, jeigu nėra nurodyta kitaip.

6.2 Klientas turi įsivertinti, kad jo isigytas turtas auga 70 ir daugiau metų ir kol klientas turi turto esančio Operatoriaus valdomuose sklypuose sutinka padengti priežiūros išlaidas.

6.3 Operatorius neatsako už stichines nelaimes, gaisrus, ar kitus nuo operatoriaus nepriklausomus įvykius kurie gali sumažinti kliento turimo turto skaičių, ar jo vertę.

 

  1. Operatoriaus ir savininko santykių pabaiga

7.1 Įsigytas turtas gali būti gražinamas, tokiu atvejų žiūrėti šių taisyklių punktą-3.5; 3.6.

7.2 Turtui pasiekus 71 ir daugiau metų siekiant ekologinės ir ekonominės naudos Operatorius turi teisę inicijuoti pagrindini, ar dalinį savininkui priklausančio CO2 surinkto kiekio pardavimą.

7.3 Operatorius įsipareigoja surasti pelningiausią ir rinkos kainą atitinkantį pasiūlymą kliento sukauptam turtui pirkti.

7.4 Operatorius įsipareigoja atsiskaityti proporcingai už parduotą klientams priklausantį turtą.

7.5 Nebelikus savininkui priklausančio turto ir/arba  Operatoriui pilnai atsiskaičius su savininku už gražinta Turta šita sutartis ir santykiai tarp operatoriaus ir savininko nustoja galioti.

 

  1. Ginčų sprendimas

8.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas yra sprendžiamas derybų keliu. Jei pastangos išspręsti ginčą derybomis yra nesėkmingos, ginčai sprendžiami miesto, kuriame yra  Operatoriaus registruota buveinė, teismuose. Jei pagal taikomus įstatymus Klientas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę teikti ieškinius teisme pagal savo gyvenamąją vietą.

Jeigu norite informuoti apie Taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis žemiau nurodytais Operatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais: +370 638 04352 arba info@2p4b.com

Taisyklių redakcija, galioja nuo 2021-09-01

Versija  NR. 1