Platformos Forest2p4b.com taisyklės

  1. Sąvokos

Klientas – tai Platformoje užsiregistravęs fizinis asmuo. Klientas platformoje gali atlikti įvairius veiksmus, sukuriančius teisines pasekmes – Pirkti turtą, užsakyti siūlomas paslaugas ir/ar atlikti kitus veiksmus.

Operatorius – 2P4B UAB, juridinio asmens kodas 305527301, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva.

Platforma – tai informacinė pardavimo ir registravimo sistema, skirta pirkti, užsakyti ir stebėti miškus augančius įmonės UAB 2P4B sklypuose. Platformoje taip pat pateikiama išsami ir atnaujinama informacija kaip miškai sugeria CO2, kaip yra prižiūrimi ir kaip kinta kiti miško medžių parametrai. Platforma taip pat suteikia galimybes užsakyti papildomas paslaugas.

Taisyklės – tai šios forest2P4B.com miško turto pirkimo ir valdymo platformos naudojimo taisyklės, kurios taikomos Klientams bei Savininkams, perkant, užsisakant ir vykdant medžių valdymo paslaugas, atliekant kitus veiksmus Platformoje.

Miško paslaugos – tai su miško priežiūra, stebėjimu, valdymu ir kita veikla susijusios paslaugos, kurias Platformoje siūlo ir teikia Operatorius arba Operatoriaus pasirinktas partneris.

Savininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso įsigyti, arba padovanoti medžiai augantys Operatoriaus valdomuose sklypuose.

Turtas – Operatoriaus valdomame sklype auginami tiksliniai medžiai, jų mediena ir teisės į sugeriama CO2.

Turto vienetas – Tai viso Turto esančio sklype dalis, išreikšta aro dydžio vienetais. Pavyzdys: 1ha sklypą sudaro 100 arų, o jame iš viso yra 100 m3 medienos, vadinasi sklypą sudaro 100 turto vienetų ir viename vienete yra 1 m3 medienos.

  1. Bendrosios sąlygos

2.1. Platforma skirta Klientui įgyti, valdyti ir prižiūrėti platformoje įsigytą turtą, kuris kaupia CO2.

2.2. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas Klientui. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, visiems veiksmams ir Platformoje teikiamoms paslaugoms reglamentuoti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.

2.3. Taisyklės kartu su pasirašytomis sutartimis (jeigu tokiu yra), bei kita su Turtu susijusia ir Platformoje pateikta informacija/dokumentais sudaro visą susitarimą tarp Operatoriaus ir Kliento.

2.4. Klientas, patvirtindamas šias Taisykles aiškiai pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

  1. Turtas ir teisės į turto sugeriama CO2. Turto pirkimo ir priežiūros paslaugos.

3.1. Klientas siekiantis įsigyti ar įsigijęs turto naudojantis platforma forest2p4b.com, sukuria sutartinius santykius tarp Savininko ir Operatoriaus.

3.2. Klientas įsigyja Platformoje turto, kartu su jo priežiūra dešimčiai metų.

3.3 Praėjus 10 metų po turto įsigijimo, taikomi turto priežiūros mokesčiai.

3.2. Prižiūrint ir inventorizuojant turtą Operatorius savo nuožiūra gali pasitelkti trečiąsias šalis.

3.3. Konkretus siūlomas įsigyti, ar įsigytas turtas, kartu su priežiūra ir kainomis, Klientui pateikiamas Platformoje. Turto kainos ir vertės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, priklausomai nuo Turto įvertinimo rezultatų, Turto vertės pokyčių ar kitų aplinkybių.

3.4. Prižiūrint Turtą atliekami optimizavimo darbai.

Atliekant optimizavimo darbus gali sumažėti Savininkui priklausančiame turte esančių medžių kiekis. Plačiau skaitykite: (nuoroda i miško savininko elementorių 56pslp).

  1. Turto gražinimas

4.1 Gavus raštišką savininko prašymą gražinti turtą yra pradedama turto gražinimo procedūra.

4.2 Dešimties metų laikotarpiu (bet ne anksčiau nei 1 metai nuo įsigijimo) sugražinus turtą gražinami sumokėti pinigai, bet klientas negauna kompensacijos už turėto turto surinktą CO2 kiekį  ir bus nuskaičiuojami pinigai už turto priežiūrą.

4.3 Praėjus 10-70m metų po įsigijimo galima gražinti turtą ir iš operatoriaus gauti išmoką už kliento turto surinktą CO2 kiekį, prieš tai atsiskaičius už nesumokėtą (jeigu yra skola) turto priežiūra. Galimas išmokos dydis visada bus nurodytas kliento paskyroje Operatoriaus valdomoje Platformoje.

4.4 praėjus 71 metams ir daugiau turtas gali būti perparduodamas- žiūrėti punktą NR. 6.2

  1. Europos Sąjungos parama miškų veisimui

5.1 Operatorius veisdamas turtą savo sklypuose pretenduoja į Europos sąjungos paramą.

5.2 Operatorius gavęs parama prisiima visas susijusias prievoles ir atsakomybes.

5.3 Klientui įsigijusiam turto, kuris susijęs su ES parama, netaikomos jokios prievolės, ar atsakomybės susijusios su gautomis išmokomis iš nacionalinės mokėjimo agentūros.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1 Turto vienetai kuriuos klientas isigyja yra apskaičiuojami proporcingai nuo viso turto augančio konkrečiame Operatoriaus valdomame sklype, jeigu nėra nurodyta kitaip.

6.2 Klientas turi įsivertinti, kad jo isigytas turtas auga 70 ir daugiau metų ir kol klientas turi turto esančio Operatoriaus valdomuose sklypuose sutinka padengti priežiūros išlaidas.

6.3 Operatorius neatsako už stichines nelaimes, gaisrus, ar kitus nuo operatoriaus nepriklausomus įvykius kurie gali sumažinti kliento turimo turto skaičių, ar jo vertę.

  1. Operatoriaus ir savininko santykių pabaiga

7.1 Įsigytas turtas gali būti gražinamas, tokiu atvejų žiūrėti šių taisyklių punktą-3.5; 3.6.

7.2 Turtui pasiekus 71 ir daugiau metų siekiant ekologinės ir ekonominės naudos Operatorius turi teisę inicijuoti pagrindini, ar dalinį savininkui priklausančio CO2 surinkto kiekio pardavimą.

7.3 Operatorius įsipareigoja surasti pelningiausią ir rinkos kainą atitinkantį pasiūlymą kliento sukauptam turtui pirkti.

7.4 Operatorius įsipareigoja atsiskaityti proporcingai už parduotą klientams priklausantį turtą.

7.5 Nebelikus savininkui priklausančio turto ir/arba  Operatoriui pilnai atsiskaičius su savininku už gražinta Turta šita sutartis ir santykiai tarp operatoriaus ir savininko nustoja galioti.

  1. Ginčų sprendimas

8.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas yra sprendžiamas derybų keliu. Jei pastangos išspręsti ginčą derybomis yra nesėkmingos, ginčai sprendžiami miesto, kuriame yra  Operatoriaus registruota buveinė, teismuose. Jei pagal taikomus įstatymus Klientas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę teikti ieškinius teisme pagal savo gyvenamąją vietą.

Jeigu norite informuoti apie Taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis žemiau nurodytais Operatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais: +370 638 04352 arba info@2p4b.com

Taisyklių redakcija, galioja nuo 2021-09-01

Versija  NR. 1